کیا کوچولوی مامان داره کم کم بزرگ میشه قبلا غذا خوب می خوردش02.gif اما حالا نمی دونم که به علت گرمی هوا هست که اشتهاش کم شده 20.gifیا کم کم داره بزرگ می شه07.gif

من هم به کیا اصرار نمی کنم هر وقت که دلش یک تکه کوچک بیسکویت هم بخواد من کلی ذوق می کنم و زودی بهش می دم41.gif36.gif

جدیدا هم یاد گرفته هر زمانی که باهاش صحبت می کنم و کار بدش رو توضیح می دم گوشهاش رو می گیره که من به حرفهای مامانم گو ش نمی کنم 38.gifکه اگر کاره اشتباه رو دوباره انجام دادهش اعتراضی هم وجود نداره .13.gif

پسرک من بستنی رو بسیار دوست داره.عصر ها که ماشین بستنی می یادش میره پشت پنجره منتظر تا مامان یا بابابراش بستنی بگیرن.Cool-To-The-Max ! Compliment your friend with this ecard.

                                                                                                  

/ 0 نظر / 20 بازدید